NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


VLAAMS GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

WAALS GEWEST

Indien u hulp wenst of een vraag heeft, gelieve met Claire Collard contact op te nemen op het nummer +32 (0)2 771 76 23 of via mail  : c.collard@teampower.be

 

FINANCIËLE HULP EN SUBSIDIËRING VAN DE OPLEIDINGENFinanciële steun en subsidiëring voor opleidingen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest


Wenst u financiële hulp te bekomen voor de duurzame vorming van uw medewerkers?

 

U kunt van subsidies genieten indien u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gevestigd bent.Principe


KMO's, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een beroep doen op een extern organisme voor het geven van opleidingen, kunnen in het kader van de Brusselse wetgeving inzake steun aan ondernemingen een subsidie bekomen.Wie kan ervan genieten?


Deze steunmaatregel is bestemd voor zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ze tot de toegelaten sectoren behoren.

Om de grootte van een onderneming te bepalen dient men rekening te houden met drie factoren:

 • het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE);
 • het zakencijfer of het balanstotaal;
 • de eventuele banden van de onderneming met andere bedrijven.

Opgelet: indien de onderneming, zelfs gedeeltelijk (25% of meer) tot een groep behoort, zal daar rekening mee gehouden worden om de reële omvang te bepalen. Hetzelfde geldt indien de onderneming aandelen van een andere firma in handen heeft of stemrecht in andere bedrijven heeft.

We onderscheiden dus drie types van ondernemingen:


1. De zelfstandige onderneming

 


Een onderneming is zelfstandig als:

 • ze volledig onafhankelijk is, d.w.z. als ze geen participatie heeft in andere ondernemingen en geen andere onderneming een participatie heeft in deze;
 • ze minder dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van een of meer ondernemingen bezit en/of als andere ondernemingen niet meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van de onderneming bezitten.
 • ze geen partner heeft en niet verbonden is met een andere onderneming.

2. De Partneronderneming


Bij dit soort relatie gaan ondernemingen een significant financieel partnerschap aan met andere ondernemingen zonder dat één ervan effectief directe of indirecte zeggenschap heeft over de andere. Partnerondernemingen zijn niet zelfstandig en ook niet met elkaar verbonden.

Een onderneming is een partneronderneming als:


 • ze 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming bezit en/of als een andere onderneming 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van de onderneming bezit;
 • ze niet verbonden is met een andere onderneming, wat wil zeggen dat haar stemrechten in de andere onderneming (of vice versa) niet meer dan 50 % bedragen.

3. Verbonden onderneming


Bij dit soort relatie vormen ondernemingen een groep omdat een onderneming directe of indirecte zeggenschap heeft over een meerderheid van de stemrechten van een andere of omdat zij een overheersende invloed kan uitoefenen op een andere onderneming. Dit type komt dus minder vaak voor dan de vorige twee types.

Twee of meer ondernemingen zijn verbonden als zij een van de volgende relaties hebben:

 • een onderneming bezit een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere onderneming;
 • een onderneming heeft het recht een meerderheid van de leden van het leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
 • door een contract tussen de ondernemingen of een bepaling in de statuten van een van de ondernemingen kan een ervan een overheersende invloed uitoefenen op de andere;
 • bij overeenkomst kan een onderneming als enige zeggenschap hebben over een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere.
 • Een typisch voorbeeld van een verbonden onderneming is de volle dochteronderneming.


Voorwaarden


De externe maatschappijen, organisaties, instellingen of groeperingen die tussenbeide komen voor de vormingsacties moeten aan de volgende vier voorwaarden beantwoorden:


 • ze moeten minstens 2 jaar professionele ervaring hebben (*)
 • ze moeten gespecialiseerd zijn in het beschouwde domein
 • ze moeten een lijst met referenties voorleggen
 • ze moeten onafhankelijk zijn van de begunstigde

(*)De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel.Praktische informatie

 

 • Het minimum aanvaardbaar bedrag van de vorming is 1.000 €.
 • Het aantal opgegeven opleidingsprogramma's is beperkt tot 3 per kalenderjaar
 • Tegemoetkoming
  • Een subsidie van 50% kan bekomen worden zowel voor collectieve vormingsacties als taalopleidingen.
  • Het gaat om opleidingen verwezenlijkt door externe organisaties. Ze moeten van een uitzonderlijke of dringende aard zijn en de verbetering beogen van de werking of de concurrentiekracht van de onderneming, met uitsluiting van de vraagstukken van dagelijks, gewoonlijk of recurrent beheer van de onderneming. De vormingen voor de basiskennis gebonden aan de activiteit van de onderneming worden uitgesloten.
  • De maximale tussenkomst bedraagt 5.000 €.
  • Noteer dat het bedrijf evenmin van deze steun kan genieten als de vorming moet gebeuren in het kader van een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een machine).
   Algemeen komen kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden evenmin in aanmerking
 • Procedure
  De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding.
  De aanvraag omvat:
  • het aanvraagformulier;
  • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
  • de lijst van referenties van het opleidingsinstituut, alsook hun CV of folder;
  • een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving (*)
(*) Het gaat om de “de minimis” steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het “minimis”-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent


Volgende sectoren zijn uitgesloten voor de tegemoetkoming:

 

 • Landbouw, bosbouw en visserij;
 • Winning van delfstoffen - Cokesovenproducten (19.100), synthetische en kunstmatige vezels (20.600), ijzer, staal en ferrolegeringen (24.100), bouw van schepen (30.110 + 30.120 + 33.150);
 • Apotheken (47.730) ;
 • Activiteiten van notarissen (69.102) en deurwaarders (69.103) ;
 • Openbaar bestuur en defensie- Verplichte sociale verzekeringen;
 • Onderwijs;
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van kinderdagverblijven (88.911 + 88.912 + 88 919) en de beschutte en sociale werkplaatsen
  (88.104 + 88.109 + 88.992 + 88.995);
 • Verenigingen (94);
 • Huishoudens als werkgever;
 • Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten voor huishoudens voor eigen gebruik;
 • Extraterritoriale organisaties en lichamen.
 • Kunst, amusement en recreatie (behalve wanneer het hoofddoel van commerciële aard is)
 • Het aantal ingediende vormingsacties is beperkt tot drie per kalenderjaar.

Bron en nuttige link: http://www.premieskmo.be/-Een-opleiding-volgen-.html 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact